– 7 – .ปูอ่อง ข้าวเหนียวนุ่ม ร้าน Zaab Eli Everyday